تصویر

من مرده ام
و این را فقط
من می دانم و تو
تو
که چای را تنها در استکان خودت می ریزی

گیرم کلید را در قفل در چرخاندی
دلت باز نخواهد شد!
می دانم
من مرده ام
و این را فقط من می دانم و تو
که دیگر روزنامه را با صدای بلند نمی خوانی

این روز ها
در خواب هایم تصویری ست
که مرا می ترساند

تصویری از ریسمانی آویخته از سقف
مردی آویخته از ریسمان
پشت به من
و این را فقط من میدانم و من
که می ترسم برش گردانم.


قسمتی از شعر "مورچه"؛ گروس عبدالملکیان

+ دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٠
ديدگاه
تگ ها: رو نوشت