:دی

امروز بردنمون سینما!! نیشخند فیلم "نفوذی" رو دیدیم!! به نظرم اصلاً جالب نبود خمیازه

ولی خب چون با بکس بودیم خوش گذشت نیشخند کلی خندیدیم, کلی خوردیم بعدم برگشتیم نیشخند

تو سینما که بودیم, دو تا از بچه ها با خودشون لیزر آورده بودن, مینداختن روی پرده, روی چشم آدم های فیلم خنده  قهقهه بعد یهو آقای مسئول سینما اومد با یه صدای کلفت (خنده) گفت: خانوما اگه لیزر بندازین فیلمو قطع میکنم!! عصبانی

خنده قهقهه

اتوبوس ها سر خیابون وایساده بودن و ما باید تا سر خیابون پیاده میرفتیم, از جلوی خونه ها که رد میشدیم مردم میومدن پشت پنجره چپ چپ نگاه میکردن خنده

یه خانومه هم از خونش اومد بیرون, یه ذره نگاه کرد گفت: اینجا چه خبره؟؟  تعجب

اینقدر موجودات عجیبی هستیم؟؟ سوال متفکر

 

نیشخند

+ شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٩
ديدگاه
تگ ها: روزانه