ویلینگ

"...

اگر رنگ سکوت طلایی باشد, غروب آن روز تجسم سکوت بود؛
نه شوپن, نه اشک های فرو خورده, نه تهمت های متقابل. هیچ چیز مگر یک هارمونی خاموش...

"

داستان "ویلینگ", آن بیتی.

+ شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩
ديدگاه
تگ ها: رو نوشت ؛ مینیمال