هرون رایان, خبرنگار

"

آتنا ایستاد و به اطرافش نگاه کرد:

«چرا همین طور ایستاده اید؟ »

صدای  پرحجب زن بازیگری بلند شد:« به نظرم می رسد... این کار کمی مسخره است. ما هماهنگی را یاد می  گیریم, نه بر عکسش را.»

«اما کاری را که می گویم بکنید. به توجیه فکری نیاز دارید؟ باشد: تغییرات تنها هنگامی رخ می دهد که همه چیز را بر عکس, کاملاً برعکس عادتمان انجام دهیم

"

 

پائلو کوئلیو

کتاب ساحره ی پورتوبلو, بخش "هرون رایان, خبرنگار"

ترجمه: آرش حجازی

+ شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠
ديدگاه
تگ ها: رو نوشت ؛ پائولو کوئلیو